Ang Load na Dito ay isang mobile na pananaliksik at artistikong proyekto, na sinimulan noong 2016 na may hangaring makabuo at mag-archive ng impormasyon, karanasan at kaalaman sa kontemporaryong sining at kultura sa Maynila, Osaka at sa iba pang lugar. Nag-oorganisa kami ng mga pananaliksik at talakayan, eksperimentong platform, eksibit, pagbpapalabas ng bidyo sa iba't ibang laki at porma. Ang proyekto ay sinimulan nina Mayumi Hirano at Mark Salvatus.

Load na Dito is a mobile research and artistic project, initiated in 2016 with a vision to generate and archive information, experience and knowledge of contemporary art and culture in Manila, Osaka and beyond. We organize research & discussion groups and practice-based experimental platform in various sizes and forms. Project initiated by Mayumi Hirano and Mark Salvatus.E-mail: loadnaditoprojects.manila@gmail.com


Load na Dito Projects All Rights Reserved